Зв'яжіться з нами:

Фінансова звітність: які сервіси можна використовувати для роботи

Що таке фінансова звітність?

Фінансова звітність – це формальний документ або набір документів, які надають інформацію про фінансовий стан, результативність та зміни фінансових показників підприємства, організації або іншої юридичної особи протягом певного періоду. Фінансова звітність є важливим інструментом для оцінки фінансової діяльності та прийняття рішень стосовно інвестицій, кредитування, аналізу ефективності та здатності підприємства до сплати зобов’язань.

Зазвичай, фінансова звітність складається з таких основних компонентів:

  1. Баланс: відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, показуючи його активи (включаючи грошові кошти, майно, страхові позики тощо), зобов’язання (позики, заборгованість, заробітна плата) та власний капітал.
  2. Звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати): вказує на дохід, витрати та чистий прибуток (або збиток) за певний період. Цей звіт дозволяє оцінити фінансову продуктивність та ефективність підприємства.
  3. Звіт про зміни власного капіталу: показує зміни власного капіталу підприємства протягом певного періоду, включаючи внесення капіталу, прибуток, виплати дивідендів та інші фактори, що впливають на капіталовкладення в підприємство.
  4. Звіт про грошові потоки: відображає прихід та витрати грошей в підприємстві протягом певного періоду, розглядаючи грошові операції, пов’язані з операційною діяльністю, інвестиціями та фінансуванням.

Вимоги до фінансової звітності:

  • Ясність і об’єктивність: фінансова звітність повинна бути зрозумілою і неупередженою. Всі фінансові транзакції повинні бути коректно відображені, а відомості повинні бути представлені у зрозумілій формі.
  • Вірогідність і достовірність: фінансова звітність повинна бути підтверджена достовірними даними і документами. Всі фінансові транзакції повинні бути правильно записані та підтверджені відповідними документами.
  • Відповідність стандартам: фінансова звітність повинна відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, таким як МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності), або національним стандартам, якщо вони є обов’язковими.
  • Регулярність: фінансова звітність повинна бути складена та оприлюднена регулярно, зазвичай на щоквартальній або річній основі, залежно від вимог законодавства.

Згідно з «Порядком подання фінансової звітності», який затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 149, фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. Фінансова звітність щодо використання бюджетних аси­гнувань, одержаних з державного бюджету, надсилається органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одер­жаних з місцевих бюджетів — відповідно фінансовим органам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обла­сних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважаєть­ся день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штем­пелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна — не пізніше 20 лютого наступного за звіт­ним року. Якщо дата подання звітності випадає на неробочий день, то термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язкове прове­дення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства. 

Склад і порядок складання фінансової звітності для суб’єктів ма­лого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господар­ської діяльності встановлено Положенням (стандартом) бухгалтер­ського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Для оприлюднення фінансової звітності рекомендовано використовувати формат XML-документів для подачі звітності у Державну фіскальну службу України та Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

Законодавче регулювання фінансової звітності

Основним законом, який регулює фінансову звітність в Україні, є Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Цей закон встановлює загальні принципи складання, подання та аудиту фінансової звітності.

Україна використовує міжнародні стандарти фінансової звітності, такі як МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності), при складанні фінансових звітів. Ці стандарти визначають правила щодо розкриття інформації, оцінки активів та зобов’язань, а також вимоги до звітності про групу підприємств.

Законодавство також передбачає проведення аудиту фінансової звітності певних категорій підприємств. Аудит здійснюється незалежними аудиторськими фірмами з метою перевірки достовірності та відповідності фінансової звітності нормативним вимогам.

Українське законодавство встановлює обов’язковість складання та подання фінансової звітності для різних категорій підприємств. Це можуть бути підприємства з державною участю, акціонерні товариства, підприємці, благодійні організації тощо.

Законодавство також впроваджує електронну форму подання фінансової звітності. Це означає, що підприємства мають можливість складати та подавати свою звітність у цифровому форматі через спеціальну електронну систему.

Законодавчі умови України щодо фінансової звітності надають правову основу для ведення обліку та підготовки звітності відповідно до міжнародних стандартів. Дотримання цих умов є важливим елементом для забезпечення прозорості, достовірності та порівняльності фінансової інформації в Україні.

Сервіс ЕДО WhiteDoc

Сервіс WhiteDoc від EDIN спрощує процес документообігу і відповідно допомагає якісно підготуватись до здачі фінансової звітності.  

WhiteDoc – це сервіс, що надає можливість створення і підписання електронних документів онлайн. Він розроблений компанією EDIN, яка спеціалізується на розробці рішень електронного документообігу.

За допомогою WhiteDoc ви можете легко створювати різні типи документів, такі як договори, акти, рахунки, заявки та інші. Сервіс надає інтуїтивно зрозумілий і простий інтерфейс, що дозволяє вам швидко створювати, редагувати та форматувати документи за своїми потребами.

Одна з ключових особливостей WhiteDoc – це можливість підписувати документи електронними підписами. Ви можете створювати підписи для себе і для інших осіб, відправляти запити на підписання, а також підписувати документи, отримані від інших учасників. Це дозволяє зручно проводити електронний документообіг і зменшує необхідність у паперових документах і фізичних підписах.

Крім того, WhiteDoc забезпечує високу безпеку ваших даних. Всі документи шифруються для захисту від несанкціонованого доступу, а також використовується аутентифікація користувачів і контроль доступу до документів.

Більш детально ознайомитись із сервісом Ви можете у нашій статті https://edin.ua/korporativnij-dokumentoobig-dlya-roboti-z-partnerami-ta-kolegami/